Начало

 

Библиотеката при Технически университет – София, Филиал Пловдив е създадена през 1986 год., с основаването на висшето училище и се развива като съвременен библиотечно-информационен център. Филиалната библиотека е звеното, осигуряващо необходимата среда и ресурси за доброто протичане на учебния процес и научната дейност в университета.
Университетската библиотека е организирана като отраслова, специализирана, научна библиотека и се състои от централна библиотека в трети учебен корпус и филиална библиотека, разположена във втори учебен корпус, с обща разгъната площ 748 кв. м., три читални с общо 68 читателски места.
Библиотеката при Филиала системно увеличава ресурсите си – традиционни и електронни, предоставя ги за достъп на своите читатели и днес разполага с около 100 000 библиотечни единици – книги, периодични издания, стандарти, атласи, дисертации, учебници, учебни помагала и други, на български и чужди езици.
Библиотечният фонд е изграден в съответствие с учебните планове и специалностите във висшето училище. Профил на комплектуване – математика, физика, химия, техника – машиностроене и уредостроене, транспортна техника и технологии, авиационна техника и технологии, компютърни системи и тихнологии, автоматика, информационна и управляваща техника, електротехника и електроника, бизнес и мениджмънт, маркетинг и други.
Целите на библиотеката са оперативност, адекватност и пълнота при задоволяване на информационните потребности на студенти, преподаватели, докторанти и други категории читатели и потребители.
Филиалната библиотека предлага традиционни и модерни услуги – изготвяне на библиографски справки, справки за цитирания, междубиблиотечно заемане, търсене в електронни каталози, в собствени електронни ресурси, достъп до библиографски и пълнотекстови бази от данни, с научна информация, в он-лайн режим за търсене и други.
Библиотеката е включена в локалната мрежа на университета, разполага с 10 работни станции и с възможност за безжичен достъп до Интернет.
Библиотечният софтуер е неотменна част от организацията на всяка съвременна библиотека. Университетската библиотека работи с библиотечен софтуер – Автоматизирана Библиотека (АБ) на фирма РС-ТМ.
Библиотеката при Филиала е партньор в консорциум от пет университетски библиотеки на територията на гр. Пловдив. Изградена е обща академична библиотечна мрежа “Време за АБ”, с общ своден електронен каталог, достъпен чрез общ Web портал.
Филиалната библиотека участва в национални проекти, с цел подобряване библиотечно-информационното обслужване на своите читатели и потребители.
Университетската библиотека е член на Българската библиотечно-информационна асоциация и Български информационен консорциум.

 

 

 

 

Коментарите са спрени.